Privacy policy
Sisu hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Zo kunnen wij, van Sisu, onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich via info@sisugin.be richten tot Sisu. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Wij volgen ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’. Voorts zullen wij er zorg voor dragen dat wij ons in de mate van het mogelijke confirmeren aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Gegevens beheer
Sisu zal instaan voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel wij als onze aangestelde medewerkers nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking. In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zullen wij er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd. Sisu zal in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, ervoor zorgen dat onze aangestelde medewerkers slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Deze gegevens zullen beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun genomen of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst. De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren. Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij de gevraagde producten en/of diensten niet leveren en/of naleven. Om eventuele direct marketing gericht te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van profilering. Op deze manier zullen wij onze klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een interesse zouden kunnen vertonen.

Gegevens verwerking
Sisu verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken. Meer bepaald streven wij volgende doelstellingen na:

  • Het voeren van klantenadministratie en orderverwerking
  • Het uitvoeren van overeenkomsten
  • Facturatie
  • Direct marketing & statistische doeleinden
  • Het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website
  • Het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie via ons contactformulier.

Delen van gegevens
Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren. Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. Gegevens worden ook gedeeld wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten te beschermen. Wij zullen de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

Rechten van de betrokkenen
De betrokkenen hebben volgende rechten:
Recht op inzage in zijn persoonsgegevens
Recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens
Recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens
Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan ons op het e-mailadres info@sisugin.be

Wij zullen onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant. Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.