Lees deze voorwaarden nauwkeurig. Uw aankoop op onze website betekent dat u onze voorwaarden accepteert.


Verkoopsvoorwaarden
Bestellingen worden pas verzonden nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen. Alle opmerkingen of betwistingen en alle klachten in verband met de conformiteit van uitgeleverde goederen en diensten in verband met hun gebreken dienen, op straffe van verval en onontvankelijkheid, te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven dat ons dient te bereiken binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting. Deze website is eigendom van Sisu (Zandberg 1A 8755 Ruiselede – België) met als ondernemingsnummer BE 0772.411.988


Geschillen
De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url http://ec.europa.eu/odr/ Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.


Herroepingsrecht / Retourbeleid
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sisu Zandberg 1A 8755 Ruiselede in België) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Opgelet: Alleen producten in de originele staat, met ongeschonden verzegeling en in de originele verpakking worden geaccepteerd. Producten die beschadigd zijn of waarvan de zegel is verbroken worden niet geaccepteerd. Hou er ook rekening mee dat de productverpakking niet mag beschadigd zijn! Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 kalender dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug ontvangen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen via het volgende adres Sisu Zandberg 1A 8755 Ruiselede. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. Eventuele retour kosten (bv. door te weinig frankeren) worden in mindering gebracht van het terug te storten bedrag. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dit geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Onder overmacht wordt het volgende begrepen, elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd (bv. stakingen, brand,…)

Shipping policy
Sisu streeft ernaar om uw bestelling binnen de 24 uur te verwerken en af te leveren aan het postpunt.
De verwerkingstijd van het postpunt bedraagt onder normale omstandigheden niet meer dan 48 uur voor België, met uitzondering van weekends.
Je kan uw zending volgen via de “track and trace” code.
Mocht u vragen hebben omtrent de verzending kan u ons bereiken via info@sisugin.be